Team LCHF Suomen asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

CarbeDiem Oy (Y-tunnus 2876089-6)

Keilaranta 1, 02150 Espoo

(jäljempänä ”me” tai ”Team LCHF Suomi”)

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Erica Flinck

erica.flinck@lchf-suomi.fi

3 Rekisterin nimi

Team LCHF Suomen asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen valmistelu ja toimeenpano sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
  • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
  • asiakassuhteidemme hoitaminen,
  • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
  • sähköinen ja suoramarkkinointi,
  • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan verkkokäyttäytymistä ja kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan henkilötietoja:

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, syntymäaika, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste*, salasana*, sukupuoli, äidinkieli;
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero, osoitetiedot;
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista*, asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, verkkokaupan evästeet, muut asiointitiedot
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimus- ja asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa palvelua.

6 Tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään palveluihin rekisteröitymisen ja niiden käytön aikana.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Emme säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Hyödynnämme kuitenkin henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita ja/tai heidän tarjoamiaan palveluita, esimerkiksi verkko-hostingin, maksuliikenteen ja markkinointiviestinnän osalta.

Voimme luovuttaa henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle esim. käyttäessämme alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Tällöin varmistamme sopimuksilla tai muilla juridisilla toimilla, että EU/ETA-alueen ulkopuolella henkilötietoja käsittelevät tahot ovat sitoutuneet riittävään tietosuojan tasoon henkilötietoja käsitellessään.

8 Tietojen suojaaminen ja säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä asiakas- ja markkinointitietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassa ollessa sekä 24 kuukauden ajan sen päättymisen jälkeen, jolloin osa kerätyistä tiedoista poistetaan ja osa anonymisoidaan. Anonymisoitua tietoa käytetään tilastointitarkoituksessa, ja tilastoinnin tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelun markkinoinnissa.

Markkinointirekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun rekisteröity henkilö lopettaa hänelle osoitetun materiaalin tilaamisen (esim. uutiskirjeen ”lopeta tilaus -toiminnetta käyttäen), tai kun rekisteröityihin henkilöihin ei enää todennetusti saada sähköpostitse yhteyttä esimerkiksi sähköpostitusjärjestelmän raportoimien toimitusvirheiden perusteella.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai häntä koskevan tiedon poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisesti (sähköpostitse) kohdassa kaksi (2) mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi rekisteröidyllä saattaa olla oikeus vaatia antamiensa tietojen toimittamista jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiseen tietojärjestelmään.

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia, niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10 Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti (sähköpostitse) kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme käymään säännöllisesti sivustollamme ja huomioimaan mahdolliset muutokset selosteessa.